MicroLap® mini instrumental para Laparoscopia de Bajo Impacto

MicroLap® mini instrumental para Laparoscopia de Bajo Impacto